Riaditeľské voľno – 24.01.2020

O Z N A M

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z.

Vás informujeme o udelení

riaditeľského voľna

dňa  24.01.2020

pre žiakov Evanjelickej základnej školy a žiakov Evanjelického gymnázia
z dôvodu organizovania medzinárodnej MarMUN konferencie a interného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školy.