Čomu veríme

Motto školy sa snažíme pretaviť do pedagogicko – filozofických a hodnotových princípov.

Veríme že:

(1) Boh je Stvoriteľom všetkých vecí a zdrojom všetkej pravdy. Preto kritické myslenie, skúmanie a hľadanie pravdy o sebe, veciach a vzťahoch je napĺňaním jeho plánu. Poznávanie pravdy je dobrodružstvom, ktoré chceme zažiť v škole. Je úlohou učiteľa, aby podporoval a akceptoval samostatnosť a iniciatívu žiaka, aby podporoval žiaka pri skúmaní učiva a rozvíjal vrodenú zvedavosť žiaka.
(2) Kvôli hriechu má človek tendenciu zabúdať na Boha a odvracať sa od Božieho zdroja životnej múdrosti. Obnova človeka je vo viere v Ježiša Krista. Pravý význam a hodnoty objavujeme vo svetle Jeho života a je pre nás inšpiráciou v práci.
(3) Rodina, cirkev a škola sa navzájom dopĺňajú a sú partnermi pri intelektuálnom, sociálnom, duchovnom a telesnom raste dieťaťa. Veríme, že sa to dá urobiť v pozitívnej atmosfére rešpektu a lásky.
(4) Boh dal každému žiakovi jedinečné schopnosti, nadanie a talent. Je úlohou učiteľa, aby vytvoril podmienky a pomohol žiakovi k maximálnemu rastu a učeniu sa podľa jeho schopností, a aby učil žiaka jemu primeraným spôsobom.
(5) Škola má pripraviť žiaka, ktorý je kultúrne gramotný a dokáže pracovať s a v rôznych kultúrnych kontextoch (jazykovými, matematickými, prírodovednými, hodnotovými, umeleckými a pohybovými).
(6) Škola má žiaka pripravovať k postupnému preberaniu zodpovednosti za okolie a spoločnosť.
(7) Služba iným je službou Bohu.
(8) Najlepšia kresťansko – evanjelická tradícia nás vedie k rešpektovaniu iných a ich slobody.

Škola ako životný priestor

Škola je miestom, kde sa stretávajú rodičia, pedagógovia a žiaci, aby hľadali cesty na celostný rast žiakov. Tomu podriaďujeme atmosféru školy, ktorá vychádza z filozofie školy, ako aj prostredie, v ktorom prebieha vyučovanie.
Od pracovníkov a žiakov našej školy očakávame, že:

(1) Preukazujú rešpekt a úctu Bohu, sebe, iným ľuďom. Rešpektuje majetok školy, svoj a iných.
(2) Preukazuje zodpovednosť voči Bohu za sebe, čas a veci.
(3) Spolupracuje s inými.
(4) Sú schopní sebakontroly.
(5) Podávajú najlepší výkon a vynakladajú najvyššie úsilie.
(6) Myslia a konajú pozitívne.

Žiaci našej školy:

(1) Zakúsia im primerané a dostatočne obťažné vzdelávanie, ktoré zapája celého človeka. Sú podporovaní k samostatnosti, iniciatíve a aktivite. V škole majú možnosť rozvíjať rôzne záujmy a študovať predmety aj v anglickom jazyku.
(2) Rozvíjajú kritické myslenie, učia sa riešiť problémy a robiť rozhodnutia, majú priestor na učenie sa s porozumením.
(3) Skúmajú a objavujú, tvoria projekty a pracujú v spoločne.
(4) Uvedomujú si dôležitosť plného využívania svojho potenciálu, talentov a darov, pričom zo strany učiteľov sa rešpektuje rôznosť ich učebných štýlov.
(5) Učia sa zodpovednosti, rešpektovať iných ľudí a to aj ľudí z iným kultúrnym a sociálnym zázemím. Učia sa spolupráci.
(6) Rozvíjajú zdravý obraz o sebe.
(7) Počujú kresťanské posolstvo a zakúsia duchovný rast. Sú vedení k slobodnému a osobnému vzťahu s Ježišom Kristom.
(8) Chápu a berú zodpovednosť za Božie povolanie k službe iným.
(9) Rozvíjajú pozitívne interpersonálne vzťahy.
(10) Zažijú bezpečné prostredie založené na jasných pravidlách.