FAQ

1. Musí každé dieťa, ktoré navštevuje EZŠ v Martine, byť pokrsteným evanjelikom/pokrstenou evanjeličkou?

2. Môže si dieťa zvoliť katolícke náboženstvo, alebo etickú výchovu?

3. Obávam sa, že štúdium našich dvoch detí na Vašej škole by bolo pre našu rodinu príliš finančne náročné, preto ma zaujíma výška ročného školného a prípadné úľavy, ktoré ponúkate?

4. Poplatok za školský klub detí sa platí osobitne mimo školného? Aká je jeho výška?

5. Aké mimoškolské aktivity organizuje škola?

6. Kedy bude zápis?

7. Ako je škola financovaná?  Koľko sa platí za školský rok? Sú možné aj úľavy zo školného?

 

1. Musí každé dieťa, ktoré navštevuje EZŠ v Martine, byť pokrsteným evanjelikom/pokrstenou evanjeličkou?

Nie, nemusí byť dieťa pokrstené.

2. Môže si dieťa zvoliť katolícke náboženstvo, alebo etickú výchovu?

Nie, vzhľadom na evanjelický charakter školy ponúkame žiakom len evanjelické náboženstvo.

3. Obávam sa, že štúdium našich dvoch detí na Vašej škole by bolo pre našu rodinu príliš finančne náročné, preto ma zaujíma výška ročného školného a prípadné úľavy, ktoré ponúkate?

Ročný príspevok na výchovu a vzdelávanie dieťaťa je vo výške 360 €. Rodičia, ktorí majú v našej škole viac detí, majú nárok na zľavu výšku zľavy stanoví riaditeľ po porade na koncoročnej pedagogickej rade školy a sú platné na nasledujúci celý školský rok. Prospechové štipendium je možné udeliť maximálne do výšky 60% zo školného pričom sa zohľadňuje reprezentácia školy, výsledky v škole a správanie.

4. Poplatok za školský klub detí sa platí osobitne mimo školného? Aká je jeho výška?

Poplatok za školský klub detí je vo výške 150 € ročne. Priratáva sa k príspevku na výchovu a vzdelávanie (360 €). Celkovú sumu ročného príspevku na výchovu a vzdelávanie, vrátane poplatku za ŠKD, tj. 510 €, je možné zaplatiť jednorázovo, v dvoch polročných alebo mesačných platbách.

5. Aké mimoškolské aktivity organizuje škola?

 • Školské bohoslužby – dvakrát v mesiaci, vždy v nepárny kalendárny týždeň v kostole alebo v hale Biblickej školy
 • Dopravná výchova vo všetkých ročníkoch na dopravnom ihrisku, prednáška Modrý semafor (I.stupeň)
 • Priebežné návštevy knižnice, besedy so spisovateľmi – I. a II. stupeň
 • Účasť na exkurziách so vzdelávacím obsahom – termín hlásený na pracovných poradách
 • Návšteva SKD Martin alebo Bábkového divadla v Žiline v rámci ŠKD (v popoludňajších hodinách)
 • Návšteva kina a múzeí v rámci ŠKD
 • Recitačné, literárne a športové súťaže podľa ponuky
 • Návšteva Turčianskeho Petra, Turčianskej Štiavničky, Turčianskeho Jasena ( I.stupeň), Blatnica – 2. stupeň / – netradičná prírodoveda –priebežne podľa ponuky
 • Realizovať plavecký výcvik v 1. ročníku
 • Realizovať lyžiarsky výcvik v 1. a 2. ročníku, 7. a 8. ročníku
 • Realizovať školu v prírode pre I. stupeň školy
 • Realizovať Školu pre život v škole v prírode pre 5.ročník Realizovať plaveckú školu v prírode v 6. ročníku -máj, jún
 • Príprava a realizovanie Vianočné programu a burzy – všetky ročníky
 • Príprava a realizovanie Veľkonočného programu, burzy na podporu sociálneho programu, program spevokolu – všetky ročníkyVystúpenie v kostole – priebežne počas školského rokaOslava učenia – I. stupeň 2 krát v školskom roku a II. stupeň minimálne 1krát v školskom roku
 • Noc v škole
 • Výchovný koncert – maximálne 2 krát v školskom roku
 • Poznávací resp. náučný výlet – maximálne 2 krát v školskom roku„Výlety za umením“ – zorganizovanie návštevy niektorého z významných výtvarných stánkov mimo nášho mesta – II. stupeň
 • Divadelné predstavenie – maximálne 2 krát v školskom rokuÚčasť na Tvorivých dielňach v TGM Martin„Fresh market“
 • Projekt 7 divov Turca v 5. ročníku
 • Návšteva NR SR v Bratislave (deň otvorených dverí)
 • Návšteva hvezdárne gymnázium V.P. Tótha
 • Exkurzia do Neografie a.s MartinZOO Zlín – pre žiakov II. stupňa Banská Štiavnica, Kremnica – 8.roč.
 • Exkurzia do výrobného podniku 7. a 8. ročník
 • Návšteva komorného divadla v Martine
 • Návšteva kín, múzeí v Martine A. Kmeťa, SNM , Slovenský národný cintorín, M. Benku, Turčianska galéria,
 • Slovenské národné literárne múzeum,
 • Matica slovenská,
 • Slovenský národný dom a iné múzeá podľa ponuky výstav a expozícií – v rámci Odborno-prírodovedných a spoločensko-vedných predmetov

6. Kedy bude zápis?

Presný dátum bude zverejnený v oznamoch na našom webe.

7. Ako je škola financovaná? Koľko sa platí za školský rok? Sú možné aj úľavy zo školného?

Odpovede na tieto otázky nájdete =>tu