Poslanie školy

Poslanie školy je definované požiadavkami a predpismi, ktoré kladie na príslušný stupeň vzdelávania štátna legislatíva. My si definujeme našu jedinečnosť ako vytvorenie podmienok pre celostný rast žiakov nasledovne:

Aby v pravde a láske rástli v Kristovi v každom smere.

Pre nás to znamená nasledovné:

V pravde – Chceme ich viesť tak, aby poznávali pravdu o Bohu, sebe, prírode, histórii, kultúre. Chceme, aby hľadanie pravdy videli ako tvorivý, kritický a aktívny proces. Vedenie k pravde je vedením k poctivosti, charakternosti a akademickej čestnosti.

V láske – Školu chápeme ako službu, chceme tu byť pre iných a tiež učiť, že tu nie sme len pre seba ale aj pre iných. Spoluprácu a dobrú komunikáciu chápeme ako súčasť služby.

Rástli v Kristovi v každom smere – Rast v Krista a v Kristovi chápeme ako rast k zmysluplnému a plnohodnotnému životu. Chceme, aby žiaci vo svojej jedinečnosti rástli vo viere v Boha a v charaktere. Chceme vytvoriť priestor, aby v našej škole mohli žiaci rozvinúť všetky predpoklady, kľúčové kompetencie a talent v každom smere.