Pracovný plán

PRACOVNÝ PLÁN 2013/2014

Číslo Opis mobility a iné aktivity Mobilita Deadline
9 Video rozhovor so známou osobnosťou (umelec, profesor, politik, člen samosprávy, atď.).Téma rozhovoru je „Mier a tolerancia na svete.“ Slovensko 16.10.2013
10 Návrh novín: ukážka novín je pripravená.A) žiaci si prezrú noviny.B) navštívia miestneho vydavateľa, získajú vedomosti o príprave a publikácii novín, porozprávajú sa s pracovníkmi v tlačiarni.C) Každá krajina napíše články zo 4 oblastí každodenného života – šport, voľný čas, kultúr a miestne udalosti. 15. 11. 2013
11 Prezentácia programu v rádiu: študenti pripravia 7-10-min. program do rádia a prezentujú ho naživo v miestnom rádiu v angličtine a v rodnom jazyku (tiež rozprávajú o programe Comenius, aby zvýšili povedomie). 20.12.2013
12 Čo je skutočné?A. Študenti, ktorí si prečítali knihu Pippi Dlhá Pančucha, ktorá bola vopred vybraná, majú vyjadriť svoje pocity v slohovej práci a obrázkoch..B.Študenti si pozrú film o hore uvedenej knihe.C. Študenti majú príležitosť si porovnať svoje obrazy (predstavy) o prečítanej knihe a postavách v nej.

D. Študenti označia 10 reálnych a 10 nereálnych udalostí vo filme.

E. Snažia sa porozumieť a zistiť, ako takéto druhy filmov vznikajú.

 

Švédsko 5. – 7. 2. 2014
13 Média od minulosti do prítomnosti: Študenti urobia prieskum pod názvom „Média od minulosti do súčasnosti“, vymenia si zaujímavé udalosti o vývine za vizuálnej podpory. Hľadajú odpovede na tieto otázky: A. Kedy začalo verejné vysielanie v krajine a vo svete? B. Akým vývojom prešlo? C. Aké sú ekonomické zdroje? D. Aké sú princípy vysielania, ktorými sa riadi verejné vysielanie a ktoré sa nemôžu zanedbať? 7. 2. 2014
14 TV: študenti sledujú vysielanie počas týždňa.A. Aké typy programov sú v TV? B. Ako by usporiadali TV vysielanie? C. študenti určia, ktorý program je, podľa nich, vhodný pre detí a mládež.D. Študenti pripravia plagát s varovnými znakmi. E. V čom je najväčší efekt televízie pri formovaní ľudí a spoločnosti? F. Študenti vyplnia anketu, ktorú krajiny pripravili na základe prieskumu. 01.03.2014
15 Objavovanie internetu:A. Študenti robia prieskum na internete na tému „Mediálna výchova“B. V prípade, že nemajú možnosť použiť internet, skúsia uhádnuť, ako môžu takýto prieskum uskutočniť bez internetu a porovnajú svoj odhad s prieskumomC. Získajú informácie o komunikačných metódach prostredníctvom internetu

D. Napíšu 10 pre a 10 proti používaniu internetu

E. Pochopia kľúčové body o rýchlom vyhľadávaní na internete

F. Naučia sa často používané skratky na internete, ako gov, org, edu, com, mil, net, int, atď.

Poľsko 9. – 11. 4.2014
16 Vydaný je časopis Comenius, ktorý obsahuje vybrané aktivity počas trvania projektu. Tu sú niektoré z nich:A. Víťazné fotky študentov zo súťažeB. KarikatúryC. Krížovky

D. Interview

E. Informácie o školách

F. Reklama, ktorú pripravia študenti

01.06.2014
17 Festival: záverečná slávnosť sa koná v krajine koordinátora za účasti všetkých škôl, učiteľov, partnerov, zástupcov miestnych samospráv, reportérov a médií. Vyhodnotí sa projekt. Vopred sa pripraví prezentácia a do partnerských krajín sa rozdelia časopisy. Španielsko 16.-18. 6. 2014

 

Pracovný plán  2012/2013

Číslo Opis mobility a iné aktivity Mobilita Deadline
1 Návrh loga.Koordinátor zozbiera všetky informácie a vyberie najlepšie logo.(Žiaci používajú počítač a svoje kresby v tejto aktivite.) 30.09.2012
2 Fotografie, ktoré vyjadrujú pocity ľudí: šťastie, smútok, hnev, nádej, trpezlivosť, túžba, talent, posadnutosť, hlad, nervozita, staroba, moc, krása, úzkosť, bezpečie. Text pod fotky v jazykoch všetkých zúčastnených partnerov. Koordinátorská krajina zostaví z fotiek album – slovník pocitov. Španielsko 23.11.2012
3 Fotografická súťaž: žiaci odfotiaa. Udalosť, o ktorej si myslia, že by bola vhodná do správ.b. Prírodný záber z mesta, v ktorom žijú.c. Výjav z každodenného života a ľudí.

d. Historické a turistické miesta.

e. Veci, ktoré vyzerajú zaujímavo.

Výstava fotografií v Poľsku.

Poľsko 10. 01.2013
4 Súťaž v kresbe na tému „nový rok“. Každý partner pošle dva vybrané obrazy koordinátorovi krajiny, ktorý ich pošle partnerom na vyhodnotenie. 10.01.2013
5 Interpretácia každodenných udalostí: žiaci interpretujú denné udalosti používaním zásad žurnalistiky a vytvoria vlastné správy. Použijú tri rozdielne titulky a tri rozdielne fotky pre tie isté správy.Každá krajina pošle svoje správy koordinátorovi, ktorý ich publikuje na webovej stránke 12. 02.2013
6 Dokument: každá krajina natočí dokument o historickom mieste 25.03.2013
7 Vytvorenie mediálneho slovníka: študenti sa zoznámia so slovami, ktoré sú bežne používané v médiách Slovensko 10. 04. 2013
8 Návrh reklamy: žiaci navrhnú reklamu na hračku, ktorú sami vyrobili. Pri tvorbe reklamy myslia hlavne na to, aby reklama pomohla predať čo najviac hračiek.Tri najlepšie reklamy vybrané účastníkmi sú publikované na webovej stránke. Švédsko 22.05.2013