O projekte

Pokračovanie projektu „Inovácia vzdelávacieho programu školy založeného na metóde CLIL“ na Evanjelickej základnej škole v Martine.

(Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.)

O reformách, ktorými školstvo momentálne prechádza už niečo počul asi každý a skúšky výdrže či odhodlania nie sú cudzie nikomu, kto je nimi nejakým spôsobom ovplyvnený. Naša ?kola sa k tomu všetkému postavila inak a asi najlepšie by to asi vystihovalo heslo „keď už, tak poriadne“…

Vychádzali sme nielen z možností našej školy a dopytu, ale aj zo širšieho kontextu. Európska únia si za prioritný cieľ v oblasti jazykového vzdelávania stanovila podporu plurilingvizmu, dosiahnutie modelu M+2 (ovládanie materinského jazyka plus ďalších dvoch). Uvedomujeme si tie?, ?e využívanie komunikačných a informačných technológii nám svojim spôsobom približuje svet, hlavne ten inojazyčný, anglicky hovoriaci a výrazným spôsobom sú v tom zvýhodnení tí, ktorí mu rozumejú. Anglicky hovoriacim a rozumejúcim sa otvárajú možnosti štúdia a práce takmer kdekoľvek. Chceme umožniť našim žiakom, aby okrem orientovania sa v hodnotovom, „vnútornom“ svete sa mohli lepšie orientovať i v tom „vonkajšom“.

V školskom roku 2007/2008 sme sa teda zapojili do experimentálneho overovania didaktickej efektívnosti metódy CLIL na ZŠ vo vyučovaní cudzích jazykov pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu. A v septembri 2009 sme v škole začali realizovať projekt s názvom: Inovácia vzdelávacieho programu školy založeného na metóde CLIL v operačnom programe „Vzdelávanie“, opatrení „Premena tradičnej školy na modernú“. Nenávratný fond sme získali od agentúry ministerstva Školstva sr pre Štrukturálne fondy eú.

Odvtedy sa v našej škole používa anglický jazyk na to, aby sa žiaci naučili novú látku a nová látka na to, aby sa učili anglický jazyk. Tento termín „CLIL“ (Content Language Integrated Learning) sa začal používať u? v 90. rokoch 20. storočia a zaviedol ho David Marsh na označenie osobitného spôsobu jazykového vzdelávania v bežných školách, pričom nejde o revolučnú zmenu vo výučbe, skôr nadväzuje na spôsob výučby v niektorých pohraničných regiónoch a je súhrnným pojmom pre množstvo rozdielnych metodických postupov. Výučba touto metódou sa niekedy nesprávne zamieša s bilingválnou, pri ktorej je podmienkou znalosť cudzieho jazyka a cieľom je získať nové znalosti v nejazykovom predmete. V našom prípade ide o medzipredmetové vzťahy, pričom učiteľ využíva vedomosti žiakov z nejazykového predmetu k výučbe slovnej zásoby, gramatických a lexikálnych javov cudzieho jazyka. To, že sa vyučuje nielen V cudzom jazyku, ale hlavne CEZ cudzí jazyk, umožňuje využívať aj poznávací potenciál cudzieho jazyka, rozvíjajú sa jazykové kompetencie žiakov.

Medzi hlavné výhody tejto metódy patrí to, ?e:

– žiaci sa učia cudzí jazyk v prirodzených podmienkach;

– nesústreďujú sa v prvom rade na samotný jazyk, ale na určitú aktivitu a obsah, o ktorom chcú komunikovať;

– cudzí jazyk sa stáva neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia, precvičuje sa pri výučbe, v pokročilejšom štádiu sa žiak učí myslieť v cudzom jazyku;

– šetrí čas;

– zapája rôzne štýly učenia sa;

– zlepšuje komunikačné kompetencie žiaka v cieľovom jazyku;

– prehlbuje povedomie o svojom materinskom jazyku, cieľovom jazyku a ostatných jazykoch;

– zvyšuje motiváciu žiakov prostredníctvom reálnych edukačných situácií pri vyučovaní cieľového cudzieho jazyka;

– rozvíja interkultúrnych komunikačných zručností;

– rozvíja vlastné národné a kultúrne povedomie;

– pripravuje na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti.

Využívanie tejto metódy má samozrejme i svoje úskalia, ako napr. zvýšené nároky na prípravu učiteľov na vyučovanie (jazykárov aj nejazykárov), je nutná úzka spolupráca učiteľov a využívanie medzipredmetových vzťahov, musia sa vykonať zmeny v organizačnej štruktúre vyučovania (ITV, modulárne vyučovanie), zvýšené nároky na materiálne zabezpečenie vyučovania (okrem využívania knižných zdrojov a zahraničných učebníc, príp. odbornej literatúry, aj využívanie už hotových cudzojazyčných didaktických materiálov) a pod.

Preto sa naši učitelia vzdelávajú v metóde CLIL prizvanými odborníkmi na školeniach organizovaných školou, svoje cudzojazyčné schopnosti rozvíjajú s našou americkou lektorkou, na príprave niektorých hodín spolupracujú s lektormi, ktorí vyučujú na našej ?kole. Učitelia i žiaci majú k dispozícii odbornú literatúru zakúpenú vďaka projektu a učia sa pracovať s interaktívnymi tabuľami, na ktoré naše deti nedajú dopustiť. Inovujeme takto Školský vzdelávací program a tvoríme učebné materiály. Priebežne testujeme deti v predmetoch a jazyku, porovnáme ich úroveň? na začiatku a na konci obdobia trvania projektu, tie? s úrov?ou ?iakov na inej ?kole. Sledujeme mieru zaťaženia žiakov a učiteľov pomocou dotazníkov, tie? atmosféru na vyučovaní, motiváciu žiakov, spokojnosť rodičov s programom. Sami sme zvedaví na výsledky, ktoré si tie? budete môcť nájsť spolu s ostatnými aktuálnymi informáciami o projekte na našej stránke www.ezsmt.sk v sekcii Inovácia vzdelávacieho programu ?koly zalo?eného na metóde CLIL.

Samozrejme, nevnímame to ako jednorazovú akciu, ktorá po dvoch rokoch skončí, naopak, máme v pláne s používaním tejto metódy vyučovania pokračovať i po skončení projektu. Budeme radi, ak budú naše snahy inšpiráciou i pre ďalšie školy, k čomu by mal prispieť i zborník, ktorý plánujeme vydať. Bude obsahovať všetky vypracované pracovné listy s metodikou, video ukážky hodín, flash aplikácie, testy a pod. V závere budúceho školského roku (2010/2011) tie? plánujeme uskutočniť konferenciu pre širokú verejnosť, na ktorej budú prezentované všetky aktivity, produkty, výsledky hodnotení a spätných väzieb a bude to tie? priestor pre výmenu informácií a skúseností.